top of page
shutterstock_1273379341_Easy-Resize.com.

Ortoptyka / Pleoptyka 
Diagnostyka i terapia w chorobie
zezowej i niedowidzeniu

Ortoptyka i pleoptyka - co to takiego?

Ortoptyka jest dziedziną okulistyki, w której wykorzystuje się metody w pełni bezpiecznego i nieinwazyjnego, zachowawczego leczenia różnych zaburzeń pracy narządu wzroku, w szczególności zeza i niedowidzenia u dzieci i dorosłych. Dział ortoptyki zajmujący się leczeniem niedowidzenia to pleoptyka

Objawy mogące świadczyć o nieprawidłowościach układu wzrokowego i konieczności konsultacji ortoptycznej:

 • nieostre widzenie w bliży lub w dali

 • nadmierne oddalanie lub przybliżanie do oczu oglądanego przedmiotu, czy czytanego tekstu

 • bóle głowy, bóle oczu pojawiające się po pracy w bliży

 • częste łzawienie i pieczenie oczu

 • niesymetryczne ustawienie oczu (zez) - stałe bądź okresowe

 • przechylanie głowy 

 • mrużenie, pocieranie  oczu

 • zamykanie jednego oka 

 • dwojenie obrazu

 • światłowstręt

 • niechęć do pracy w bliży wzrokowej (czytanie, pisanie, rysowanie)

Na czym polega diagnoza ortoptyczna?

Diagnoza ortoptyczna polega na sprawdzeniu wielu parametrów wzrokowych. Oceniamy:

 • ostrość wzroku do dali i do bliży

 • ruchomość gałek ocznych: ruchy śledzące, sakkadowe, wergencyjne oraz ruchy w 9 kierunkach spojrzenia

 • zakres konwergencji

 • amplitudę akomodacji

 • równowagę mięśniową gałek ocznych, w tym obecność heteroforii (zeza ukrytego) lub heterotropii (zeza jawnego)

 • poziom widzenia obuocznego (jednoczesna percepcja, fuzja, stereopsja)

W przypadku ​występowania choroby zezowej wykonywane jest pełne badanie strabologiczne, a w nim m.in.:

 • określenie wielkości kąta zeza zarówno jawnego jaki i ukrytego

 • określenie korespondencji i fiksacji siatkówkowej

Na czym polega terapia ortoptyczna i pleoptyczna?

Terapia ortoptyczno-pleoptyczna polega na stworzeniu indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o wyniki z wcześniej przeprowadzonej diagnozy. Ma na celu uzyskanie poprawy zaniżonych parametrów wzrokowych, tym samym zautomatyzowanie procesu widzenia co ma bezpośredni wpływ na komfort życia. 

Terapia odbywa się dwutorowo (terapia gabinetowa i ćwiczenia domowe) przy ścisłej współpracy z rodzicami oraz lekarzem okulistą. 

Plan terapii domowej rodzic otrzymuje na drugim spotkaniu gabinetowym. Podczas pierwszego spotkania oceniamy indywidualne psychofizyczne  możliwości dziecka i w oparciu o tą wiedzę tworzymy plan ćwiczeń do realizacji w domu. Program terapeutyczny jest stopniowo modyfikowany zgodnie z postępami procesu leczenia.

Jak długo trwa terapia?

Leczenie niedowidzenia i choroby zezowej jest procesem długotrwałym.

Jak w każdym procesie terapeutycznym czynnik czasu jest zależny od rodzaju i stopnia zaawansowania zaburzeń, od możliwości psychofizycznych, motywacji i zaangażowania pacjenta. W przypadku terapii prowadzonej u dzieci ogromną rolę odgrywają rodzice. 

bottom of page