top of page

Badanie na synoptoforze

Synoptofor  jest podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym,  który służy zarówno do diagnostyki, jak i do leczenia zeza. 


Za pomocą tego aparatu możemy zbadać:​

  • obiektywny i subiektywny kąt zeza,

  • wszystkie stopnie obuocznego widzenia: jednoczesną percepcję, fuzję, stereopsję,

  • zakres supresji 

  • rodzaj korespondencji siatkówkowej

Za pomocą tego aparatu możemy wykonywać:

  • ćwiczenia jednoczesnej percepcji

  • ćwiczenia mające na celu zwiększenie zakresu fuzji

  • ćwiczenia stereoskopowego widzenia

  • ćwiczenia mające na celu normalizację korespondencji siatkówkowej oraz leczenie tłumienia

Jednoczesna percepcja - I stopień widzenia obuocznego

Zdolność postrzegania równocześnie dwóch różnych obrazków , z których każdy przekazywany jest przez siatkówkę innego oka.

Fuzja - II stopień widzenia obuocznego

Zróżnicowany proces ośrodkowy pozwalający na złączenie się ze sobą dwu jednakowych obrazów siatkówkowych obojga oczu w jeden. Proces ten zachodzi tylko, gdy pobudzane są korespondujące punkty siatkówek.

Stereopsja - III stopień widzenia obuocznego

Zdolność widzenia przestrzennego, tzw. widzenie 3D.

Badanie na synoptoforze jest w 90% badaniem subiektywnym, co oznacza, że do prawidłowego wykonania tego badania niezbędna jest ścisła współpraca pacjenta z ortoptystką i uzyskanie od niego zwrotnych informacji. Z tego własnie powodu w przypadku dzieci, zwłaszcza małych nie zawsze uda się osiągnąć cel. Trudno określić granicę wiekową dziecka, jest to uzależnione od indywidualnego rozwoju psychofizycznego.

Zadaniem pacjenta jest obserwowanie odpowiednich obrazków i przesuwanie ich zgodnie z poleceniem ortoptystki.

Jest to bardzo cenne diagnostycznie badanie w przypadku różnego rodzaju zezów. 

bottom of page